Zajęcia dodatkowe

RELIGIA
Prowadzący: ks. Adrian Fyda
Celem tych zajęć jest przede wszystkim rozbudzenie wiary, pogłębienie jej, zdobycie zdolności rozpoznawania Boga w otaczającej rzeczywistości, rozumienia znaków i symboli, a także umiejętności słuchania drugiego człowieka, odkrywania jego potrzeb i współdziałania z nim.

JĘZYK ANGIELSKI
Prowadzący: mgr Katarzyna Kawa
Zajęcia odbywają się w grupach dzieci 2,5-3 letnich (30 min) oraz 4-5-6 letnich ( 60 min) . Celem zajęć jest między innymi kształtowanie umiejętności zapamiętywania, wzbogacanie możliwości słuchowych i artykulacyjnych oraz osłuchanie się i zapoznanie z podstawowymi zwrotami z języka angielskiego. Dzieci przyswajają obcy język w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek. Zajęcia są wspaniałym wprowadzeniem do przyszłej nauki języków obcych.

CYKLICZNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ, TAŃCEM I ŚPIEWEM
Prowadzący: mgr Aneta Krawczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, tancerz Zespołu „Świerczkowiacy”, choreograf tańca, mgr Krzysztof Krawczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie
Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Rytmika opiera się na zabawach i ćwiczeniach, które rozwijają u dzieci poczucie rytmu, koordynację ruchowo – słuchową, doskonalą płynność ruchów, pamięć oraz słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, tańców oraz techniki gry na instrumentach. Umiejętności, zdobyte na zajęciach rytmicznych, prezentowane są przez dzieci miedzy innymi podczas uroczystości przedszkolnych, a także imprez lokalnych.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Prowadzący: mgr Kinga Iwaniec
Celem zajęć jest działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy,  kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Korygowanie istniejących  zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy  zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności  fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Prowadzący: mgr Agnieszka Remian
Celem terapii logopedycznej jest: kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

ZUMBA KIDS
Prowadzący: Aneta Wajda
Celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, muzycznej poczucia rytmu oraz przyswojenie podstawowych kroków oraz  układów tanecznych.

ZAJĘCIA SPORTOWE
Prowadzący: 
Ogólnopolski system rozrywki ruchowej, dla którego został opracowany program zajęć pt. „Przedszkole i piłka”. Zabawy odbywają się raz w tygodniu w grupach dwunastoosobowych. Czas trwania dostosowany jest do wieku dzieci, które uczestniczą w misjach i przygodach Drużyny Kangura. Program uwzględnia podstawy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

TANIEC TOWARZYSKI

MUZYCZNA PRZYGODA
Prowadzący: Firma „Jaszczur & Przyjaciele”
Audycje muzyczne prowadzone w naszym przedszkolu raz w miesiącu. Dzięki nim dzieci poznają różne instrumenty muzyczne, ich budowę, sposób wydobycia dźwięku oraz brzmienie, z jednoczesną prezentacją w utworach solowych, jak również zabawach i konkursach.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Prowadzący: mgr Monika Kotul, mgr Paulina Siedlik, mgr Zofia Wolak

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Prowadzący: mgr Magdalena Florek
Specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Celem terapii pedagogicznej jest: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych , wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE
Prowadzący: mgr Dorota Ilków

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Prowadzący: mgr Zofia Wolak
W integracji sensorycznej chodzi o tworzenie obrazu rzeczywistości z pojedynczych bodźców, czyli informacji zmysłowych pochodzących z wszystkich narządów. Są to informacje wzrokowe, słuchowe, czucia głębokiego oraz równowagi. Pomyślność przebiegu integracji warunkuje rozpoznanie informacji pochodzących z świata zewnętrznego a także odpowiednie reagowanie na te bodźce. Wszystko to wpływa na skuteczność naszej integracji z otoczeniem a tym samym na całe nasze życie.  Podczas zajęć SI terapeuta zachęca dziecko do wykorzystania  sprzętów dostępnych na sali w celu tzw. „naukowej zabawy”. Dziecko nie wykonuje typowych ćwiczeń jakie znamy z innych metod terapeutycznych, lecz samo aktywnie wybiera i kreuje swoją aktywność, tak by podczas miłej i atrakcyjnej dla niego zabawy lepiej integrować płynące do niego bodźce zmysłowe  oraz poprawić organizację swoich działań. Zadaniem terapeuty jest też przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

REHABILITACJA RUCHOWA
Prowadzący: mgr Kinga Iwaniec
Prowadzona fizjoterapia polega na nabywaniu i przywracaniu dziecku umiejętności ruchowych – czyli reedukacji nerwowo-mięśniowej, dostarczaniu mu prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych, stymulacji psychoruchowej, a także korekcji wad postawy. W tym celu podejmowane są następujące działania: stymulowanie aktywności i samodzielności dziecka poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne, pobudzanie zmysłów dziecka, poprawa napięcia mięśniowego w obrębie postawy, a wtórnie także w obrębie ręki, rozwijanie motoryki małej i dużej, doskonalenie umiejętności planowania motorycznego, doskonalenie równowagi w różnych pozycjach ciała, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni.

BABCIE CZYTAJĄ NAM BAJKI
Czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych  przez telewizję, komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek  pozwalają stworzyć atmosferę intymności, wzajemnej bliskości. Czytanie bajek przez dziadków to doskonały sposób na zacieśnianie wspólnych relacji, kształtowanie szacunku dla starszych